ushtrime te zgjidhura matematike

Funksioni y=√x

Funksioni Do të studiojmë variacionin e funksionit dhe do të skicojmë grafikun e tij. ka kuptim vetëm për . Prandaj bashkësia e përcaktimit e funksionit është .   Le të jenë dy numra ...

Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites

Funksioni rrites ne A Përkufizim 1: “Funksioni numerik quhet rrites në bashkësinë A nëse për çdo çift numrash nga mosbarazimi rrjedh mosbarazimi ”. për çdo çift numrash . Pra, nga dy pi...

Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

Bashkesia e percaktimit Për të gjetur bashkësinë e percaktimit duhet të kujtojmë: Pjesëtimi me zero është i pamundur. Rrënja me tregues çift e numrave negativë është e pamundur. Logaritm...

Binomi i fuqise se pare me nje ndryshore

Binomi i fuqisë së parë Përkufizim 1: “Shprehja ax+b quhet binom i fuqisë së parë me një të panjohur”. X  është i panjohur, a dhe b janë numra realë, ku . Përkufizim 2: “Rrënjë ...

Teorema e Pitagores

Teorema e Pitagores thotë: “Sipërfaqja e katrorit të ndërtuar mbi hipotenuzë është e barabartë me shumën e sipërfaqeve të ndërtuara mbi katete”. Ndryshe shprehet: “Katrori i hipotenu...