polinomi

Pjesetimi i polinomit me (x-a)

Rrënjët e polinomit Përkufizim: “Rrënjë të një polinomi P(x) quhen të gjitha vlerat e x për të cilat P(x)=0”. Nëse polinomi P(x) paraqitet në trajtën , atëherë Q(x) quhet herës, i...

Polinomi. Faktorizimi i polinomeve

Polinomi Përkufizim: “Shuma algjebrike e disa monomeve quhet polinom”. Polinomi mund të jetë me një ose me më shumë ndryshore. Për shembull, është një polinom. Përkufizim: “Fuqi absol...

Shprehjet shkronjore. Monomi

Shprehjet shkronjore Shkronjat dhe numrat i lidhim me shenjat e veprimeve të mbledhjes, shumëzimit dhe pjesëtimit. Në këtë mënyrë kemi formuar shprehjet shkronjore. Kemi disa shembuj: ,  etj....

Veprimet me thyesa

Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave algjebrike bëhet në mënyre analoge si shumezimi dhe pjesetimi i thyesave numerike.     Shembull 1 Kryeni veprimet: a)...

Thyesat

Thyesat algjebrike racionale Thyesat janë shprehje të formës ku a dhe b janë monomer ose polinome. Thyesat e zakonshme numerike janë thyesa racionale.       Shembull Jepet thyesa . Gjeni ...

Ndryshesa e katroreve. Faktorizime

Ndryshesa e katroreve shkruhet: Le të vërtetojmë identitetin. Zbatojmë vetinë e përdasimit: Reduktojmë kufizat e ngjashme: Identiteti u vërtetua. Ky identitet na lejon të kryejmë shkurt shum...