Bashkohu me grupin e matematikes ne FACEBOOK! Join Us

Shumëzimi i dy polinomeve

Pjesetimi i polinomit me (x-a)

Rrënjët e polinomit Përkufizim: “Rrënjë të një polinomi P(x) quhen të gjitha vlerat e x për të cilat P(x)=0”. Nëse polinomi P(x) paraqitet në trajtën , atëherë Q(x) quhet herës, i...

Polinomi. Faktorizimi i polinomeve

Polinomi Përkufizim: “Shuma algjebrike e disa monomeve quhet polinom”. Polinomi mund të jetë me një ose me më shumë ndryshore. Për shembull, është një polinom. Përkufizim: “Fuqi absol...

Veprimet me thyesa

Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave algjebrike bëhet në mënyre analoge si shumezimi dhe pjesetimi i thyesave numerike.     Shembull 1 Kryeni veprimet: a)...

Thyesat

Thyesat algjebrike racionale Thyesat janë shprehje të formës ku a dhe b janë monomer ose polinome. Thyesat e zakonshme numerike janë thyesa racionale.       Shembull Jepet thyesa . Gjeni ...

Ushtrime – Inekuacione me nje ndryshore

Tek mësimi Inekuacione me nje ndryshore mësuam shndërrimet identike dhe inekuacionin e fuqisë së parë.   Ushtrimi 1 Kontrolloni nëse janë numrat 2, -3, 5 zgjidhje për inekuacionet më posh...

Inekuacione me nje ndryshore

Inekuacione të njëvlershëm Përkufizim: “Zgjidhje të inekuacionit me një ndryshore quhet çdo vlerë e  ndryshores, që e kthen inekuacionin në mosbarazim numeric të vërtetë me të njëjti...