bashkësia e numrave natyrore

Prodhimi kartezian

Përkufizim: “Prodhim kartezian i dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C, e formuar nga të gjitha çiftet e radhitura, ku elementi i parë i çiftit është element i A dhe elementi i dytë ësh...

 Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 Prerja e bashkesive Përkufizim: “Prerja e dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C e përbërë nga elementë që janë në bashkësinë A dhe në bashkësinë B”. Simboli i prerjes është ....

Bashkesia

Kuptimi i bashkesise Bashkesia është një kuptim themelor në matematikë. Bashkesia nuk do të përkufizohet, por do të konsiderohet si një e tërë. Për shembull kemi “bashkesia e nxënësve ...

Sisteme inekuacionesh dhe inekuacione te dyfishta

Sisteme inekuacionesh te fuqise se pare me nje ndryshore Përkufizim: “Zgjidhje e sistemit të inekuacioneve me një ndryshore quhet çdo vlerë e ndryshores që është zgjidhje për secilin nga in...

Mosbarazime numerike

Mosbarazime numerike Dy numra realë ose dy shprehje numerike, të lidhura ndërmjet tyre me shenjën > (më e madhe) ose me shënjën < (më e vogël) formojnë një mosbarazim numerik. Përk...

Intervali dhe segmenti

Intervali Intervali është bashkësia e numrave realë, më të mëdhënjë se a dhe më të vegjël se b dhe shënohet me simbolin . Lexohet “intervali ab”. Numrat a dhe b nuk bëjnë pjesë në...

Bashkesia e numrave reale

Bashkesite numerike Bashkesia N e përbërë nga numrat 1, 2, 3, 4….etj quhet bashkësia e numrave natyrorë. Bashkesia Z e përbërë nga numrat -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…etj quhet bashkësi...