simetria

Parabola dhe ekuacioni i saj

Parabola simetrike në lidhje me boshtin e abshisave Parabolë quhet bashkësia e pikave të planit të baraslarguar nga një drejtëz fikse dhe nga një pikë e planit, jashtë kësaj drejtëze. Drej...

Hiperbola dhe ekuacioni i saj

Hiperbola është bashkësia e pikave të planit, diferenca e largesave të të cilave nga dy pika fikse të planit, të quajtura vatra, është madhësi konstante (kjo konstante duhet të jetë më e...

Izometria

Izometria. Kuptimi i izometrisë Pasqyrimi gjeometrik quhet izometri nëse largesa midis çdo dy pikave fytyrë është e njëjtë me largesën midis shëmbëllimeve të tyre. Pra, pasqyrimi quhet izo...

Koordinatat e një pike në rrjetin koordinativ

Vizatojmë në një plan një rrjet koordinativ. Marrim në të një pikë të çfarëdoshme P dhe heqim nga kjo pikë pingulet mbi boshtet koordinativë (boshti i x-ve dhe boshti i y-ve). Nga pika P ...

Figura me qëndër simetrie në brendësi të tyre

Një figurë F ka qëndër simetrie pikën O, nëse të gjitha pikat e saj janë dy nga dy simetrike në lidhje me këtë pikë O në figurën F   Për shembull: Mesi i segmentit është qëndra e si...

Simetria sipas nje pike

Simetria sipas një pike quhet ndryshe dhe simetria qëndrore.     Simetria e një pike në lidhje me një pikë Marrim në plan një pikë O dhe një pikë çfarëdo A. Bashkojmë me gjysmëdrejtë...

Simetria boshtore

Simetria boshtore: Siç duket në figurën më poshtë, katroret ABCD dhe  janë të barabartë. Ata kanë kulme të baraslarguara nga drejteza d. Katrori  është simetriku i katrorit ABCD. Drejtë...

Koordinatat e pikes ne rrjetin koordinativ

Pozicioni i një pike në rrjetin koordinativ përcaktohet nga dy koordinata. Në rrjet, pozicioni i një pike jepet duke përdorur një çift numrash. Për shembull: A(4;5). Numri i parë quhet abshi...