funksioni

Funksioni y=√x

Funksioni Do të studiojmë variacionin e funksionit dhe do të skicojmë grafikun e tij. ka kuptim vetëm për . Prandaj bashkësia e përcaktimit e funksionit është .   Le të jenë dy numra ...

Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites

Funksioni rrites ne A Përkufizim 1: “Funksioni numerik quhet rrites në bashkësinë A nëse për çdo çift numrash nga mosbarazimi rrjedh mosbarazimi ”. për çdo çift numrash . Pra, nga dy pi...

Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

Bashkesia e percaktimit Për të gjetur bashkësinë e percaktimit duhet të kujtojmë: Pjesëtimi me zero është i pamundur. Rrënja me tregues çift e numrave negativë është e pamundur. Logaritm...

Funksioni. Grafiku i funksionit

Grafiku i funksionit Monomi (ku a është një numër real i ndryshëm nga zero), për çdo vlerë të x, ka një vlerë të caktuar reale. Prandaj, me anë të formulës , është një bashkësi e pa...

Grafiku i funksionit

Përkufizim: “ Grafiku i funksionit numerik f në planin koordinativ xOy, quhet bashkësia e të gjitha pikave, që kanë si abshisa fytyrat (elementët e bashkësisë së përcaktimit), kurse si o...

Funksioni. Kuptimi i funksionit

Funksioni: Nëse çdo element i bashkësisë X lidhet me një element të vetëm të bashkësisë Y, themi që kemi të bëjmë me një funksion me bashkësi fillimi X dhe bashkësi mbarimi Y.   ...