sinusi

Identitetet trigonometrike | Formula themelore

Formula themelore Le të kemi në rrethin trigonometrik harkun AM me vlerë x. Dimë që dhe . Njehsojmë largesën e pikës M nga origjina e koordinatave O(0;0). , pra , nga ku del . Pra, mund të s...

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike i kemi trajtuar dhe në klasën e nëntë. Në këtë artikull do të trajtojmë funksionet trigonometrike për kujtesën tuaj. Do të mësojmë si të konvertojmë gradët n...

Trigonometria

Në mjaft probleme të jetës praktike lind nevoja për të njohur varësitë që ekzistojnë ndërmjet brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit. Këto varësi i studion një degë e veçantë e quaj...