Bashkësia e përcaktimit

Vargu numerik

Vargu numerik Shembull 1 Çdo elementi të bashkësisë I çiftojmë dyfishin e tij: Marrim kshtu një funksion numerik me bashkësi përcaktimi E. Ky funksion ka këtë paraqitje tabelore: x 1 2 3 4 ...

Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

Bashkesia e percaktimit Për të gjetur bashkësinë e percaktimit duhet të kujtojmë: Pjesëtimi me zero është i pamundur. Rrënja me tregues çift e numrave negativë është e pamundur. Logaritm...

Funksioni. Grafiku i funksionit

Grafiku i funksionit Monomi (ku a është një numër real i ndryshëm nga zero), për çdo vlerë të x, ka një vlerë të caktuar reale. Prandaj, me anë të formulës , është një bashkësi e pa...

Grafiku i funksionit

Përkufizim: “ Grafiku i funksionit numerik f në planin koordinativ xOy, quhet bashkësia e të gjitha pikave, që kanë si abshisa fytyrat (elementët e bashkësisë së përcaktimit), kurse si o...

Funksioni. Kuptimi i funksionit

Funksioni: Nëse çdo element i bashkësisë X lidhet me një element të vetëm të bashkësisë Y, themi që kemi të bëjmë me një funksion me bashkësi fillimi X dhe bashkësi mbarimi Y.   ...