siperfaqja anesore

Shumefaqeshat. Prizmi | Siperfaqja e prizmit

Shumefaqeshat Shumëfaqësh quhet trupi i kufizuar nga shumëkëndësha. Shumëkëndëshat që kufizojnë shumëfaqëshin quhen faqe të shumëfaqëshit. Në figurën më sipër, faqet janë ABCD, ABM...

Plani dhe drejteza

Plani është një sipërfaqe e sheshtë dhe e pakufizuar. Gjeometrikisht, plani paraqitet me anën e një paralelogrami, i cili përfytyrohet i shtrirë pa kufi. Plani shënohet me një shkronjë të...

Vellimi i trupave gjeometrike

Vëllimi i prizmit Vellimi i prizmit është i barabartë me prodhimin e sipërfaqes së bazës me lartësinë e tij. Gjithmonë tek prizmi i drejtë, lartësia është brinja e tij.     Ush...

Trupat gjeometrike

Trupat gjeometrike i kemi studiuar dhe në klasat e mëparshme, ku jemi njohur me prizmin, kubin, kuboidin, piramidën, cilindrin dhe konin. Figurat më lartë janë trupa gjeometrike të cilat i kem...

Cilindri

Cilindri formohet shumë lehtë: Marrim një drejtkëndësh ABCD dhe e rrotullojmë rreth brinjës AB. Gjatë rrotullimit të drejtkëndëshit ABCD rreth brinjës AB, brinjët AD dhe BC formojnë dy r...

Prizmi

Prizmi i drejtë Prizmi është shumëfaqëshi që ka dy faqe shumëkëndësha kongruentë dhe faqet e tjera paralelograme. Dy shumekendeshat kongruent quhen baza të prizmit.   Prizëm i drejt quhet...

Kuboidi

Kuboidi është shumëfaqëshi që kufizohetme gjashtë drejtkëndësha. Ashtu si tek kubi, edhe tek kuboidi dallojmë: 12 brinjë, të të cilat ndahen në tre grupe me nga katër brinjë kongruente ...

Kubi

Kubi është shumëfaqëshi që kufizohet me 6 katrorë kongruentë. Duke parë kubin, ne vërejmë: 12 brinjë, të gjitha kongruente, me gjatësi secila sa gjatësia e një brinje të një faqeje. &...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook