Funksionet trigonometrike

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Funksionet trigonometrike

 1. Radiani
 2. Perkufizimet e funksioneve trigonometrike

2. Variacioni i sinusit dhe kosinusit

 1. Variacioni i sinusit
 2. Variacioni i kosinusit

3. Vetite dhe variacioni i funksionit y = tgx

 1. Veti te funksionit y = tgx
 2. Variacioni i funksionit y = tgx

4. Identitetet trigonometrike

 1. Formula themelore
 2. Shprehje e cosx nëpërmjet tgx
 3. Formulat e reduktimit
 4. Një rregull për ti zbatuar formulat

5. Ushtrime te zgjidhura – Identitetet trigonometrike

 1. Formula themelore
 2. Shprehje e cosx nëpërmjet tgx

6. Zgjidhja e ekuacioneve trigonometrike elementare

 1. Zgjidhja e ekuacionit sinx = a
 2. Zgjidhja e ekuacionit cox = b
 3. Zgjidhja e ekuacionit tgx = c

7. Formula për sinusin dhe kosinusin e shumës dhe diferencës së dy këndeve

 1. Formula për cos(x1-x2)
 2. Formula për cos(x1+x2)
 3. Formula për sin(x1+x2)
 4. Formula për sin(x1-x2)

8. Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit

 1. Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit
 2. Rrjedhime te funksioneve trigonometrike te dyfishit te kendit
 3. Kthimi ne prodhim i shumes se dy sinuseve ose kosinuseve

9. Ushtrime te pazgjidhura- Funksionet trigonometrike

 1. Teoremat e sinusit dhe kosinusit
 2. Thjeshtimi i funksioneve trigonometrike