tangent

Vetite dhe variacioni i funksionit y = tgx

Veti të funksionit y = tgx Meqënëse , ai ekziston vetëm për ato vlera x të harqeve AM, që e kanë , domethënë për të cilat . Duke njohur shenjat e sinx, cosx dhe në bazë të formulës , n...

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike i kemi trajtuar dhe në klasën e nëntë. Në këtë artikull do të trajtojmë funksionet trigonometrike për kujtesën tuaj. Do të mësojmë si të konvertojmë gradët n...

Trigonometria

Në mjaft probleme të jetës praktike lind nevoja për të njohur varësitë që ekzistojnë ndërmjet brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit. Këto varësi i studion një degë e veçantë e quaj...