vija e mesme

Teoremat e Euklidit

Teorema e Euklidit: Kemi trekëndëshin kënddrejtë. Nga kulmi i këndit të drejtë ndërtojmë lartësinë AH mbi hipotenuzë. Segmentet [CH] dhe [BH] janë projeksionet e kateteve mbi hipotenuzën...

Katerkendeshat

Katerkendeshat janë shumëkëndëshat që kanë katër brinjë. Tek katerkendeshat, dy kulme jo fqinjë quhen kulme të kundërt të tij. Dy brinjë jo fqinje tek katerkendeshat quhen brinjë të kun...

Paralelogrami, drejtkendeshi, rombi, katrori

Paralelogrami, drejkendeshi, rombi dhe katrori janë trajtuar edhe në klasën e gjashtë, tek mësimi  Shumekendeshat Paralelogrami Përkufizim: “Paralelogram quhet katërkëndëshi që i ka brinj...