vellimi i prizmit

Vellimi i trupave. Parimi i kavalierit

Pjesa e hapësirës që zë një trup quhet vëllim i këtij trupi. Të gjesh vëllimin e një trupi do të thotë ta krahasosh atë me një trup tjetër, i cili merret si njësi, pra ta caktosh sa he...

Shumefaqeshat. Prizmi | Siperfaqja e prizmit

Shumefaqeshat Shumëfaqësh quhet trupi i kufizuar nga shumëkëndësha. Shumëkëndëshat që kufizojnë shumëfaqëshin quhen faqe të shumëfaqëshit. Në figurën më sipër, faqet janë ABCD, ABM...

Vellimi i trupave gjeometrike

Vëllimi i prizmit Vellimi i prizmit është i barabartë me prodhimin e sipërfaqes së bazës me lartësinë e tij. Gjithmonë tek prizmi i drejtë, lartësia është brinja e tij.     Ush...