Statistika

Dispozicionet

Numri i dispozicioneve Përkufizim: “Dispozicion me k elemente nga bashkësia A quhet çdo sistem i radhitur i k prej elementeve të kësaj bashkësie”.         Shembull 1 Jepen numrat...

Probabiliteti

Probabiliteti i një ngjarje është raporti i numrit m të rasteve që favorizojnë këtë ngjarje, me numrin n të rezultateve të mundshme të veprimtarisë që kryejmë.     Shembull Hed...

Statistika

Statistika Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbled...