klasa 10

Njevlershmerite algjebrike

Njevlershmerite algjebrike Më poshtë kemi disa koncepte që përdoren në algjebër: Shprehje: Një sërë numrash dhe shkronjash të lidhura ndërmjet tyre me anë të veprimeve aritmetike. Për sh...

Formulat kryesore te algjebres

Katrori i binomit Një nga formulat më thelbesore në matematikë është katrori i binomit. Le të jenë A dhe B dy shprehje. Do të japim një trajtë tjetër të . Nga përkufizimi i fuqisë shkru...

 Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 Prerja e bashkesive Përkufizim: “Prerja e dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C e përbërë nga elementë që janë në bashkësinë A dhe në bashkësinë B”. Simboli i prerjes është ....

Bashkesia

Kuptimi i bashkesise Bashkesia është një kuptim themelor në matematikë. Bashkesia nuk do të përkufizohet, por do të konsiderohet si një e tërë. Për shembull kemi “bashkesia e nxënësve ...