amplituda

Probabiliteti

Probabiliteti i një ngjarje është raporti i numrit m të rasteve që favorizojnë këtë ngjarje, me numrin n të rezultateve të mundshme të veprimtarisë që kryejmë.     Shembull Hed...

Statistika

Statistika Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbled...

Moda, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetike

Moda dhe amplituda Në studime statistikore, na ndodh që njëra nga të dhënat të përsëritet më shpesh, pra të ketë dëndurinë më të madhe. E dhëna me dendurinë më të madhe quhet modë ...