vetite

Permesorja dhe pergjysmorja

Permesorja Përkufizim: “Permesorja e segmentit quhet drejtëza pingule me segmentin në mesin e tij”. AM = MB AP = PB     Vetitë e përmesores së segmentit Teoremë 1: “Çdo pikë e...

Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. Numrat që formojnë perpjesetimin quhen kufiza të perpjesetimit. Këto mund të jenë numra të plotë, dhjetorë, thyesorë.   Këtë e shkruajmë dhe...

Veti te shumezimit

Në tabelën më poshtë janë dhënë disa veti të shumëzimit, të cilat janë ilustruara edhe me shembuj: Veti të shumëzimit Shembuj   Çdo numër i shumëzuar me 0 jep 0  5 ∙ 0 = 0 7 ∙ 0 ...