Thyesat algjebrike

Thyesat Algjebrike

Çfarë janë Thyesat Algjebrike? Thyesat algjebrike janë thyesa, numëruesi dhe emëruesi i të cilave janë shprehje algjebrike. Ne do të shpjegojmë disa teknika për të thjeshtuar thyesat kompl...

Veprimet me thyesa

Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave Shumezimi dhe pjesetimi i thyesave algjebrike bëhet në mënyre analoge si shumezimi dhe pjesetimi i thyesave numerike.     Shembull 1 Kryeni veprimet: a)...

Thyesat

Thyesat algjebrike racionale Thyesat janë shprehje të formës ku a dhe b janë monomer ose polinome. Thyesat e zakonshme numerike janë thyesa racionale.       Shembull Jepet thyesa . Gjeni ...