matematika 10

Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

Bashkesia e percaktimit Për të gjetur bashkësinë e percaktimit duhet të kujtojmë: Pjesëtimi me zero është i pamundur. Rrënja me tregues çift e numrave negativë është e pamundur. Logaritm...

Ekuacioni eksponencial dhe logaritmik

Ekuacioni eksponencial Përkufizim: “Ekuacioni që pas shndërrimesh të njëvlershme sillet në trajtën quhet ekuacion eksponencial (a>0)”. Fuqia e çdo numri pozitiv është numër pozitiv, ...

Teorema e Pitagores

Teorema e Pitagores thotë: “Sipërfaqja e katrorit të ndërtuar mbi hipotenuzë është e barabartë me shumën e sipërfaqeve të ndërtuara mbi katete”. Ndryshe shprehet: “Katrori i hipotenu...