kimi

Metalet alkaline (Metalet e grupit IA)

Metalet alkaline Në këtë grup bëjnë pjesë  elementët: Li (Litium), Na (Natrium), K (Kalium), Rb (Rubidium), Cs (Cezium), Fr (Francium). Ata veprojnë me vrull me ujin duke formuar baza të for...

Gatitja e perberjeve inorganike. Vetite e tyre

Gatitja e oksideve dhe e bazave. Vetite e tyre Gatitja e oksideve Pamë se oksidet bazike dhe acide përftoheshin nga bashkëveprimi i metaleve dhe i jometaleve me oksigjen.   Vetitë e oksideve...

Si te shkruajme formulat e perberjeve inorganike

Si te shkruajme formulat e oksideve, acideve, bazave dhe kriperave Rregulla të përgjithshme Formula e oksideve shkruhet duke këmbyer valencat sipas rregullës kryqe. Formulat e një baze shkruhet ...

Energjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermike

Energjia Energjia është një madhësi fizike. Fjala energji vjen nga greqishtja, që do të thotë “en” – në (ose brenda) dhe “ergo” që do të thotë punë. Energji zotëron çdo trup, ...

Perqendrimi i tretesirave

Perqendrimi i tretësirave Në jetën e përditshme, në përgatitjen e ushqimeve, të barnave, të pijeve etj, përdorim raporte masash ose vëllimesh midis substancave përbërëse. Shpesh në etike...

Perzierjet homogjene dhe heterogjene

Perzierjet homogjene dhe heterogjene Substancat në natyrë ndodhen në gjendje të pastër ose në trajtë përzierjesh. Të pastra janë për shembull , , , , etj. Përzierje janë për shembull , ,...