drejteza paralele

Pozicioni i drejtezave ne hapesire

Pozicioni reciprok i dy drejtezave ne hapesire Marrim në shqyrtim kuboidin ABCDMNPQ. Duke i konsideruar brinjët e tij si drejtëza në hapësirë paraqiten këto raste: Drejtëzat AB dhe DC ndodhen ...

Plani dhe drejteza

Plani është një sipërfaqe e sheshtë dhe e pakufizuar. Gjeometrikisht, plani paraqitet me anën e një paralelogrami, i cili përfytyrohet i shtrirë pa kufi. Plani shënohet me një shkronjë të...

Paralelogrami, drejtkendeshi, rombi, katrori

Paralelogrami, drejkendeshi, rombi dhe katrori janë trajtuar edhe në klasën e gjashtë, tek mësimi  Shumekendeshat Paralelogrami Përkufizim: “Paralelogram quhet katërkëndëshi që i ka brinj...