Studimi i shënjës së binomit

Inekuacione ne forme prodhimi dhe heresi

Inekuacione ne forme prodhimi Çdo inekuacion i formës quhet inekuacion ne forme prodhimi. Për të zgjidhur këtë inekuacion veprojmë kështu: Zgjidhim ekuacionet dhe . Në një tabelë të përb...

Binomi i fuqise se pare me nje ndryshore

Binomi i fuqisë së parë Përkufizim 1: “Shprehja ax+b quhet binom i fuqisë së parë me një të panjohur”. X  është i panjohur, a dhe b janë numra realë, ku . Përkufizim 2: “Rrënjë ...