segment

Segmenti dhe intervali

Segmenti dhe intervali Jepen numrat realë a dhe b, ku a < b. Përkufizim 1: “Bashkësia e të gjithë numrave realë x, që janë më të mëdhenj ose të barabartë me a, por më të vegjël os...

Intervali dhe segmenti

Intervali Intervali është bashkësia e numrave realë, më të mëdhënjë se a dhe më të vegjël se b dhe shënohet me simbolin . Lexohet “intervali ab”. Numrat a dhe b nuk bëjnë pjesë në...