Plani

Drejtezat dhe planet. Vetite themelore te planit

Drejtezat dhe planet Disa koncepte themelore Gjeometria në hapësirë (stereometria) studion figurat gjeometrike, pikat e të cilave nuk ndodhen të gjitha në një plan. Për shembull, kemi trupat g...

Plani dhe drejteza

Plani është një sipërfaqe e sheshtë dhe e pakufizuar. Gjeometrikisht, plani paraqitet me anën e një paralelogrami, i cili përfytyrohet i shtrirë pa kufi. Plani shënohet me një shkronjë të...