parabola

Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles Jepet hiperbola me ekuacion . Ekuacioni i tangjentes me hiperbolën në pikën ka trajtën ku k është koeficienti këndor i tangjentes. Nga kuptimi ...

Parabola dhe ekuacioni i saj

Parabola simetrike në lidhje me boshtin e abshisave Parabolë quhet bashkësia e pikave të planit të baraslarguar nga një drejtëz fikse dhe nga një pikë e planit, jashtë kësaj drejtëze. Drej...