matematika 7

Koordinatat e një pike në rrjetin koordinativ

Vizatojmë në një plan një rrjet koordinativ. Marrim në të një pikë të çfarëdoshme P dhe heqim nga kjo pikë pingulet mbi boshtet koordinativë (boshti i x-ve dhe boshti i y-ve). Nga pika P ...

Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. Numrat që formojnë perpjesetimin quhen kufiza të perpjesetimit. Këto mund të jenë numra të plotë, dhjetorë, thyesorë.   Këtë e shkruajmë dhe...

Ushtrime te zgjidhura – njësitë e kohes

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e kohes, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrimi 1 Të kthehen njësitë e kohes në orë: a) 7200 s b) 720 m...

Koordinatat e pikes ne rrjetin koordinativ

Pozicioni i një pike në rrjetin koordinativ përcaktohet nga dy koordinata. Në rrjet, pozicioni i një pike jepet duke përdorur një çift numrash. Për shembull: A(4;5). Numri i parë quhet abshi...