hiperbola

Ekuacioni i tangjentes se hiperboles dhe paraboles

Ekuacioni i tangjentes ne nje pike te hiperboles Jepet hiperbola me ekuacion . Ekuacioni i tangjentes me hiperbolën në pikën ka trajtën ku k është koeficienti këndor i tangjentes. Nga kuptimi ...

Hiperbola dhe ekuacioni i saj

Hiperbola është bashkësia e pikave të planit, diferenca e largesave të të cilave nga dy pika fikse të planit, të quajtura vatra, është madhësi konstante (kjo konstante duhet të jetë më e...