Bashkohu me grupin e matematikes ne FACEBOOK! Join Us

Derivati i funksionit te rendit te dyte

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve Sipas përkufizimit të derivatit,:”Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston” kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksion...

Derivati i funksionit te rendit te dyte

Derivati i funksionit te rendit te dyte Në qoftë se ekziston derivati i funksionit f’ ku në pikën , ai quhet derivat i dytë (ose derivat i rendit II) i funksionit f në pikën x dhe shënohet &...