bosht simetrie

Izometria

Izometria. Kuptimi i izometrisë Pasqyrimi gjeometrik quhet izometri nëse largesa midis çdo dy pikave fytyrë është e njëjtë me largesën midis shëmbëllimeve të tyre. Pra, pasqyrimi quhet izo...

Figura me qëndër simetrie në brendësi të tyre

Një figurë F ka qëndër simetrie pikën O, nëse të gjitha pikat e saj janë dy nga dy simetrike në lidhje me këtë pikë O në figurën F   Për shembull: Mesi i segmentit është qëndra e si...

Simetria boshtore

Simetria boshtore: Siç duket në figurën më poshtë, katroret ABCD dhe  janë të barabartë. Ata kanë kulme të baraslarguara nga drejteza d. Katrori  është simetriku i katrorit ABCD. Drejtë...