bashkimi i bashkesive

 Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 Prerja e bashkesive Përkufizim: “Prerja e dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C e përbërë nga elementë që janë në bashkësinë A dhe në bashkësinë B”. Simboli i prerjes është ....

Intervali dhe segmenti

Intervali Intervali është bashkësia e numrave realë, më të mëdhënjë se a dhe më të vegjël se b dhe shënohet me simbolin . Lexohet “intervali ab”. Numrat a dhe b nuk bëjnë pjesë në...