Bashkësi të barabarta

 Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 Prerja e bashkesive Përkufizim: “Prerja e dy bashkësive A dhe B quhet bashkësia C e përbërë nga elementë që janë në bashkësinë A dhe në bashkësinë B”. Simboli i prerjes është ....

Bashkesia

Kuptimi i bashkesise Bashkesia është një kuptim themelor në matematikë. Bashkesia nuk do të përkufizohet, por do të konsiderohet si një e tërë. Për shembull kemi “bashkesia e nxënësve ...