Zbatim derivatit te rendit te dyte në fizikë

Derivati i funksionit te rendit te dyte

Derivati i funksionit te rendit te dyte Në qoftë se ekziston derivati i funksionit f’ ku në pikën , ai quhet derivat i dytë (ose derivat i rendit II) i funksionit f në pikën x dhe shënohet &...