Varësia ndërmjet brinjëve dhe këndeve në trekëndëshin kënddrejtë