Teorema e parë e Euklidit

Teoremat e Euklidit

Teorema e Euklidit: Kemi trekëndëshin kënddrejtë. Nga kulmi i këndit të drejtë ndërtojmë lartësinë AH mbi hipotenuzë. Segmentet [CH] dhe [BH] janë projeksionet e kateteve mbi hipotenuzën...