Teorema Bezu

Pjesetimi i polinomit me (x-a)

Rrënjët e polinomit Përkufizim: “Rrënjë të një polinomi P(x) quhen të gjitha vlerat e x për të cilat P(x)=0”. Nëse polinomi P(x) paraqitet në trajtën , atëherë Q(x) quhet herës, i...