Sipërfaqja e përgjithshme e prizmit

Shumefaqeshat. Prizmi | Siperfaqja e prizmit

Shumefaqeshat Shumëfaqësh quhet trupi i kufizuar nga shumëkëndësha. Shumëkëndëshat që kufizojnë shumëfaqëshin quhen faqe të shumëfaqëshit. Në figurën më sipër, faqet janë ABCD, ABM...