simetria boshtrore

Izometria

Izometria. Kuptimi i izometrisë Pasqyrimi gjeometrik quhet izometri nëse largesa midis çdo dy pikave fytyrë është e njëjtë me largesën midis shëmbëllimeve të tyre. Pra, pasqyrimi quhet izo...

Simetria boshtore

Simetria boshtore: Siç duket në figurën më poshtë, katroret ABCD dhe  janë të barabartë. Ata kanë kulme të baraslarguara nga drejteza d. Katrori  është simetriku i katrorit ABCD. Drejtë...