Shuma e n kufizave të fillimit të progresionit aritmetik

Progresioni gjeometrik

Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij Progresioni gjeometrik është vargu me kufiza të ndryshme nga zero, në të cilin çdo kufizë, duke filluar nga e dyta¸është e barabartë me prodhi...

Progresioni aritmetik

Progresioni aritmetik Përkufizim: “Progresion aritmetik quhet vargu numerik tek i cili çdo kufizë (duke filluar nga e dyta) është e barabartë me shumën e kufizës paraardhëse me të njëjtin...