shuma algjebrike e monomeve

Pjesetimi i polinomit me (x-a)

Rrënjët e polinomit Përkufizim: “Rrënjë të një polinomi P(x) quhen të gjitha vlerat e x për të cilat P(x)=0”. Nëse polinomi P(x) paraqitet në trajtën , atëherë Q(x) quhet herës, i...

Polinomi. Faktorizimi i polinomeve

Polinomi Përkufizim: “Shuma algjebrike e disa monomeve quhet polinom”. Polinomi mund të jetë me një ose me më shumë ndryshore. Për shembull, është një polinom. Përkufizim: “Fuqi absol...