rrethi dhe elipsi

Rrethi. Ekuacioni i rrethit

Ekuacioni i rrethit Përkufizim: Rreth quhet bashkësia e pikave të planit, të cilat kanë të njëjtën largesë mga një pikë fikse e planit. Pika fikse quhet qendër e rrethit.  Atë e shënojm...