Njësia e energjisë

Energjia. Kuptimi i energjise

Ç’është energjia? Përkufizim: “Energjia është aftësi e trupit për të kryer punë”. Energjia na tregon, se nëse trupi nuk merr ushqim, ai nuk ka fuqi të kryej një veprim. Ne duhet të...