kur funksioni eshte periodik

Çiftesia e funksionit. Funksioni periodik

Çiftesia e funksionit Përkufizim 1: “Funksioni f quhet çift në qoftë se për çdo plotësohen njëherësh dy kushte: dhe ”. Përkufizim 2: “Funksioni f quhet tek në qoftë se për çdo plo...