Grafiku i ekuacionit të fuqise se pare me dy ndryshore