Grafiku i ekuacionit të fuqis se pare me dy ndryshore