gjysemsegmenti

Segmenti dhe intervali

Segmenti dhe intervali Jepen numrat realë a dhe b, ku a < b. Përkufizim 1: “Bashkësia e të gjithë numrave realë x, që janë më të mëdhenj ose të barabartë me a, por më të vegjël os...