Gjatesia e harkut te rrethit. Siperfaqja e sektorit qarkor