Formula e kosinusit

Teorema e sinusit dhe kosinusit

Teorema e sinusit Përkufizim: “Në një trekëndësh, raporti i çdo brinje me sinusin e këndit përballë është konstant dhe i barabartë me diametrin e rrethit të jashtëshkruar trekëndësh...