Emertimi i oksiacideve

Emertimi i oksideve, bazave, acideve dhe kriperave

Emertimi i oksideve dhe bazave Emertimi i oksideve bazike Formula e përgjithshme e oksideve bazike është , ku: simboli i metalit valenca e metalit , ndërsa e tek X përkon me valencën e oksigjen...