Ekuacioni eksponencial dhe logaritmik

Ekuacioni eksponencial dhe logaritmik

Ekuacioni eksponencial Përkufizim: “Ekuacioni që pas shndërrimesh të njëvlershme sillet në trajtën quhet ekuacion eksponencial (a>0)”. Fuqia e çdo numri pozitiv është numër pozitiv, ...