Drejtëzat paralele dhe pingule me një drejtëz të dhënë